Sports

NBS čempionātā pludmales volejbolā uzvar ZS 17. pretgaisa aizsardzības bataljons 

Sport IMG_9768Šā gada 18. jūnijā Rīgā, Ķeizarmežā norisinājās Nacionālo bruņoto spēku (NBS) čempionāts pludmales volejbolā. Sacensībās piedalījās 18 komandas no dažādām NBS vienībām. Vīriešu komandas 1. kārtā cīnījās četrās apakšgrupās, pa trijām komandām katrā. Astoņas komandas tālāk cīnījās par vietām pusfinālā. ZS 17. pretgaisa aizsardzības bataljona (17. PABN) komanda ar rezultātu 2:0 (15:5 un 15:5) uzvarēja Sauszemes spēku kājnieku brigādes (SzS KBde) komandu. ZS 25. kājnieku bataljona komanda (25. KBN) ar rezultātu 2:0 (15:10 un 15:13) uzvarēja Speciālo uzdevumu vienības (SUV) komandu. Nodrošinājuma pavēlniecības (NP) komanda ar rezultātu 2:0 (15:2 un 15:3) uzvarēja ZS Studentu bataljona (St. Bn) komandu, bet Štāba bataljona (ŠB) komanda ar rezultātu 2:0 (15:12 un 15:4) uzvarēja Militārās policijas (MP) komandu. Pusfinālā ZS 17. PABN ar rezultātu 2:0 (15:9 un 15:8) uzvarēja ZS 25. KBN komandu, savukārt ŠB ar rezultātu 2:1 (15:17, 19:17 un 11:9) uzvarēja NP komandu. Finālā ar rezultātu 2:0 (15:13 un 15:11) pārāka izrādījās 17. PABN komanda (zs. Māris Lancmanis un zs. Atvars Vilde), aiz sevis atstājot ŠB komandu (kpr. Klāvs Zaļkalns un kar. Reinis Zelčs). Cīņā par 3. vietu NP komanda (kpt. Sandris Andrejevs un kpr. Artis Lācis) ar rezultātu 2:0 (15:12 un 15:12) uzvarēja ZS 25. KBN (kpt. Edgars Līcītis un zs. Vasilijs Trusovs).

Sieviešu komandas 1. kārtā cīnījās divās apakšgrupās, pa trijām komandām katrā. Izslēgšanas spēlēs tika četras labākās komandas. Pusfinālā  ZS 17. PABN ar rezultātu 2:0 (15:5 un 15:4) uzvarēja ZS St. Bn, bet ZS 52. KBN komanda ar rezultātu 2:0 (15:7 un 15:12) uzvarēja MP komandu. Finālā ar rezultātu 2:0 (15:10 un 15:5) pārāka bija ZS 17. PABN komanda (zs. Ilze Liepiņlauska un zs. Sanda Rogozina), aiz sevis atstājot ZS 52. KB komandu (zs. Sigita Lapiņa un zs. Zane Leikuma). Cīņā par bronzas medaļu MP komanda (kpt. Ilona Robežniece un vlt. Zita Lavrinoviča) ar rezultātu 2:0 (15:10 un 15:11) uzvarēja ZS St. Bn (srž. Ramona Lūse un zs. Alisa Suraka).

Sagatavojusi NBS SK FSSN vecākā apmācības instruktore kpr. Ilze Volframa.
Foto — NBS SK FSSN 1. klases speciālists dkar. Mārtiņš Eglītis.

 

Ze­mes­sar­gi do­mi­nē NBS orien­tē­ša­nās čem­pio­nā­tā

25. jū­ni­jā Si­gul­das no­va­da Al­la­žu pa­gas­ta te­ri­to­ri­jā no­ri­si­nā­jās 2015. ga­da NBS orien­tē­ša­nās čem­pio­nāts. Sa­cen­sī­bās pie­da­lī­jās ka­ra­vī­ri un ze­mes­sar­gi ar 14 ko­man­dām.

Sp IMG_0121

Da­lī­ba orien­tē­ša­nās sa­cen­sī­bās pra­sa ie­priek­šē­ju sa­ga­ta­vo­ša­nos — sā­kot ar ne­pie­cie­ša­mā in­ven­tā­ra (pie­mē­ram, kom­pass) sa­gā­di un spor­ta kar­šu ap­zī­mē­ju­mu iz­prat­ni, kā arī vien­kār­šā­ko orien­tē­ša­nās teh­ni­kas pa­ņē­mie­nu ap­gu­vi. Sa­cen­sī­bas no­ti­ka ap­vi­dū, kas ro­be­žo­jas ar 2018. ga­da Pa­sau­les orien­tē­ša­nās čem­pio­nā­tā pa­re­dzē­to ra­jo­nu, — prie­žu me­žā ar jaun­au­dzēm un iz­cir­tu­miem, ne­iz­teik­tām rel­je­fa for­mām. Ātr­ais ap­vi­dus ļā­va va­do­ša­jiem spor­tis­tiem sa­sniegt augs­tus re­zul­tā­tus, bet da­līb­nie­kiem ar ne­lie­lu orien­tē­ša­nās sa­cen­sī­bu pie­re­dzi bi­ja jā­at­zīst, ka rei­zēm «lē­nām, tas ir ātr­i», jo — jeb­ku­ra pie­ļau­ta ne­uz­ma­nī­ba vai kļū­da pa­ga­ri­nā­ja dis­tan­cē pa­va­dī­to lai­ku. Vī­rie­šu 1. un 2. ve­cu­ma gru­pai bi­ja jā­veic 7 kilo­met­ru dis­tan­ce ar 21 kon­trol­pun­ktu, vī­rie­šu 3. ve­cu­ma gru­pai un vi­sām sie­vie­šu gru­pām bi­ja jā­veic 5,7 kilo­met­ru dis­tan­ce ar 18 kon­trol­pun­ktiem.

Sp IMG_0591

Čem­pio­nā­ta god­al­go­to vie­tu ie­gu­vē­ji

V-1 gru­pā
Zs. An­dris Kiv­le­nieks 3. ZSN 0.32:41
Vzs. An­dris Ju­be­lis ZS 56. KB 0.32:49
Vzs. Mār­tiņš Sir­mais 2. ZSN 0.33:11

V-2 gru­pā
Vzs. Kas­pars Zud­rags ZS St. Bn 0.41:44
Vzs. Ģirts Pa­kalns ZS 22. KB 0.42:03
Vzs. Kas­pars Čer­jaks ZS St. Bn 0.43:58

V-3 gru­pā
Vzs. Al­berts Lā­cis ZS St. Bn 0.41:32
Maj. Gun­tis Lū­kins SZS KBde 0.48:39
Plt. Ro­berts Drā­ke ZS 17. PABN 0.49:51

S-1 gru­pā:
Vzs. Una Ara­ma ZS St. Bn 0.34:01
Vzs. Kris­tī­ne Ber­tu­ka ZS St. Bn 0.37:35
Lt. Elī­na Kār­kli­ņa SZS KBde 0.37:41

S-3 gru­pā:
Kpt. Lai­ma Klau­ža NBS AŠ 0.48:12

La­bā­ko re­zul­tā­tu pro­fe­si­onā­lā die­nes­ta ka­ra­vī­ru kon­ku­ren­cē ot­ro ga­du pēc kār­tas uz­rā­dī­ja leit­nants Ar­tjoms Re­ku­ņen­ko (GS AB). Ko­pē­jā vēr­tē­ju­mā viņš iz­cī­nī­ja augst­o 4. vie­tu, pie­kāp­jo­ties vien vzs. M. Sir­ma­jam 20 se­kun­des.

PD ka­ra­vī­ri (V1 un V2 gru­pā)
Lt. Ar­tjoms Re­ku­ņen­ko GS AB 0.33:31
Srž. Gun­tis Mā­liņš SZS KBde 0.34:53
Kad. Emīls Hen­rijs Tau­be NA­A 0.37:13

PD ka­ra­vī­ri (V-3)
Maj. Gun­tis Lū­kins SZS KBde 0.48:39
Kpt. Lai­mo­nis Osis ZS 56. KB 0.56:26

PD ka­ra­vī­ri (sie­vie­tes):
Lt. Elī­na Kār­kli­ņa SZS KBde 0.37:41
Kpt. Lai­ma Klau­ža AŠ 0.48:12
Kad. Ie­va Du­ku­re NA­A 0.57:59

Ko­man­du ie­skai­tes vēr­tē­jums (3 vī­rie­šu gru­pu V-1, V-2 re­zul­tā­ti un la­bā­kais sie­vie­šu gru­pas re­zul­tāts) ap­lie­ci­nā­ja Ze­mes­sar­dzes ko­man­du meis­ta­rī­bu.

3. ZSN ko­man­da (pār­stā­vē­ja ZS 54. ITBn) 2.23:16
2. ZSN ko­man­da (pār­stā­vē­ja ZS 25. KB) 2.38:13
ZS Stu­den­tu ba­tal­jons 2.38:24
ZS 56. KB 2.39:25
ZS 22. KB 2.47:09
SZS KBde 2.49:14
NA­A 3.02:09
AŠ 4.02:43
MP 4.42:17
SUV 4.46:22
KS 5.30:01
ŠB 5.53:42
ZS 17. PABN 6.00.59
GS AB6.33:31

Sa­ga­ta­vo­ju­si kpr. Il­ze Vol­fra­ma, NBS SK FSSN ve­cā­kā ap­mā­cī­bas in­struk­to­re.
Fo­to — Rei­nis Augu­lis.