Mazāk zināmās piemiņas zīmes strēlniekiem

Starpkaru Latvijā tika izveidoti neskaitāmi pieminekļi kritušajiem strēlniekiem. Arī pieminekļi, kas godina gan strēlnieku laikmetā, gan atbrīvošanās cīņās kritušos. Baznīcas piemiņas plāksnēs tika godināti draudzes kritušie dēli — kā strēlnieki, tā Latvijas atbrīvotāji.

Interesanta piemiņas zīme, kas veltīta tieši strēlniekiem, atrodama, ejot no Ložmetējkalna pieminekļa, pie bijušajām Silenieku mājām, pa Varoņa ceļu uz Ložmetējkalnu. Ceļa labajā pusē vairākus kilometrus no Ložmetējkalna atrodas piemiņas stabs ar uzrakstu: «Šo ceļu uz latviešu strēlnieku Golgātu apstādījusi Meža darbinieku biedrība 1932.—1935. ar Meža departamenta atbalstu, piedaloties veco strēlnieku biedrībai un skolu jaunatnei».

plaaksne pieminas stabs

Daugavpilī, pie nama Baznīcas ielā 7, kādreiz bija piemiņas plāksne pulkvedim Frīdriham Briedim. Tā bija izgatavota no bronzas (100 x 60 cm) ar pulkveža Brieža bareljefu un tekstu: «Šajā namā dzīvojis neaizmirstamais Tautas vadonis pulkvedis F. Briedis 1910.—1914.» Tā tika atklāta 1935. gada 3. novembrī. Toreiz, kad pulkvedis šajā namā dzīvojis, tajā bijis virsnieku klubs 99. Ivangorodas pulkam, kurā viņš dienējis. Plāksne noņemta 1941. gadā.

Jelgavas kādreizējā Nikolaja (Sv. Vienības) ev.-lut. baznīcā Mātera ielā 29 atradās trīs piemiņas plāksnes. Viena no tām, kura atklāta 1925. gada 15. martā, bija veltīta arī F. Briedim kopā ar O. Kalpaku. Uz plāksnes bijis teksts: «Mūžīgai piemiņai Latvijas atbrīvošanās cīņās kritušiem tautas varoņiem pulkvežiem Oskaram Kalpakam un Frīdriham Briedim — Zemgales nacionālo organizāciju kongress 15. III 1925.» Baznīca Otrā pasaules kara laikā sagrauta.

Krapes evaņģēliski luteriskajā un pareizticīgo baznīcā 1926. gada 21. novembrī tika atklātas divas vienādas piemiņas plāksnes (65,5—70,8 x 46 x 2 cm) ar uzrakstu:

«Par piemiņu kritušiem varoņiem
pulkv. Fr. Briedim un pulkv. O. Kolpakam.
Gadu simti nesīs tālām ciltīm
Jūsu darbu nemirstīgo vēsti,
Pāri nezināmo kapu smiltīm
Ziedēs puķes, zaļos druvu dēsti,
Un priekš Jūsu liesmojošām rētām,
Dziļi zuminājot galvas lieksim.
L.N.K. Krapes nod.
19 21/XI 26.»

Piemiņas plāksnes uzstādījusi Latvijas Nacionālo karavīru nodaļa. Viena no plāksnēm ir savā vietā, bet pareizticīgās baznīcas plāksne nezināmu iemeslu dēļ ir noņemta un atrodas Ogres Vēstures un mākslas muzeja fondos.

Sagatavojis Gunārs Kušķis.