9. Rēzeknes kājnieku pulka 95. gadadienā — svētki visai pilsētai

Diāna Selecka,
virsseržante, 2. ZSN sabiedrisko attiecību speciāliste.

Foto — D. Selecka un A. Tolopilo.

Pie Zemessardzes ekipējuma un ieroču stenda.
Pie Zemessardzes ekipējuma un ieroču stenda.

2. augustā pilsētas svētku ietvaros Rēzeknē svinīgi atzīmēja 9. Rēzeknes kājnieku pulka (9. RKP) 95. gadadienu. 2. Zemessardzes novads ir pulka tradīciju pārņēmējs — tas atrodas pulka vēsturiskajās kazarmās, un novada karogā ieausta pulka devīzes daļa — «Ņem, Tēvzeme, tavs esmu viss!». Devīzes otra daļa «Sorgoj Latviju!» rotā Zemessardzes 32. kājnieku bataljona karogu. 

Pasākumi sākās plkst. 11 Latgales Kul­tūrvēstures muzejā, kur notika ar pilsētas vēsturi saistīti lasījumi. Nacionālo bruņoto spēku vecākais eksperts militārās vēstures, tradīciju un patriotiskās audzināšanas jautā­jumos rez. pulkvedis Jānis Hartmanis stāstīja par 9. Rēzeknes kājnieku pulka vēsturi, savu­kārt Valsts robežsardzes koledžas Robežsardzes vēstures izpētes nodaļas inspektore Dace Lomanovska sniedza ieskatu Ludviga Bol­šteina, pirmā 9. Rēzeknes kājnieku pulka komandiera, biogrāfijā. Tieši viņa nopelns ir robežas apsardzības sistēmas sakārtošana.

rez-tol_0588-16-at

Rēzeknes garnizona karavīru dalība  svētku gājienā raisīja lielu jaunās paaudzes interesi.
Rēzeknes garnizona karavīru dalība  svētku gājienā raisīja lielu jaunās paaudzes interesi.

Svētku pasākumus pagodināja arī 9. RKP virsnieka Oskara Pērkona meita Mirdza Sproģe, kura dalījās atmiņās par savu tēvu. Mirdza Sproģe ir gaidīts ciemiņš pulka svētkos, jo viņas sadarbība ar 2. Zemessardzes novadu (2. ZSN) un Latgales Kultūrvēstu­res muzeju norit jau vairāku gadu garumā. M. Sproģe ir dāvinājusi muzejam unikālas sava tēva mantas. Pateicoties viņai, 2. ZSN štābā pirms vairākiem gadiem tika atvērta O. Pērkona zāle un Latgales partizānu pulkam un 9. RKP veltītas izstādes.

Pasākuma atraktīvākā daļa notika pilsētas Festivāla parkā un pie Latgales vēstniecības «Gors». Pasākums sākās ar Zemessardzes or­ķestra un Valsts robež­sardzes jauktā kora koncertu. Zemessardzes orķestra vadītājs virsleitnants Andis Karelis atzina, ka uz­stāties kopā ar amatieru kori, kas sniedza visai profesionālu sniegumu, bija ļoti inte­resanta pieredze. Koncerta laikā viņpus Latgales vēstniecības «Gors» Zemes­sardzes vienības, sadarbojoties ar Valsts robež­­- sardzes un Ugunsdzēsības un glābšanas die­nesta vienībām, demonstrēja ieročus, ekipēju­mu un tehniku. 9. Rēzeknes kāj­nieku pulka vēsture ir cieši saistīta ar Latvijas robež­sardzes vēsturi. Kādreizējā pulka poligonā Janapolē šobrīd atrodas Valsts robežsardzes koledžas šautuve.

ISIN grupas komandieris virsseržants Roberts Bernāns  bumbu tērpā.
ISIN grupas komandieris virsseržants Roberts Bernāns  bumbu tērpā.
Patruļkuģa «Rēzekne»  komandas pārstāvis demonstrē kuģa maketu.
Patruļkuģa «Rēzekne»  komandas pārstāvis demonstrē kuģa maketu.

Svētku viesu labsajūtai Zemessardzes 35. no­dro­šinājuma bataljona zemessargu — pavā­ru lauka virtuvē tika gatavota karavīru putra. Bataljona pār­stāvis Arvīds Vecels pastāstīja, ka pabaroti vismaz 600 cilvēki un visiem garšojuši griķi ar cūkgaļu.

Zemessardzes 54. inženiertehniskā ba­tal­jona Nesprāgušās munīcijas neitralizēšanas rotas 3. vada karavīri (ISIN grupa — Impro­vi­zēto spridzināšanas ierīču neitrali­zēšanas grupa) demonstrēja, kā tiek iznīcināta improvizēta spridzināšanas ierīce. Rēzeknieši ar lielu inte­resi vēroja, kā tiek atrasts aizdomīgs priekš­- mets, kas, spriežot pēc tā izskata, varētu būt improvizēta spridzināšanas ierīce. ISIN grupa, ieradu­sies notikuma vietā, aizdomīgā priekš­- meta pārbaudei izmantoja robotu «Irobot packbot 510». Pēc apstiprinājuma improvizētā spri­dzinā­šanas ierīce tika neitralizēta ar «Telerob», sagraujot to ar ūdens lielgabalu. ISIN grupas komandieris virsseržants Roberts Bernāns, ģērbies bumbu tērpā EOD9, pārbau­dīja rezultātu un sadalīja ierīci pa sastāvdaļām. Zīmīgi, ka R. Bernāns ir pētījis 9. Rēzeknes kājnieku pulka vēsturi, un tam ir veltīts arī viņa bakalaura darbs Rēzeknes augstskolā.

Zemessardzes orķestra un Robežsardzes kora koncerts pie Latgales vēstniecības «Gors».
Zemessardzes orķestra un Robežsardzes kora koncerts pie Latgales vēstniecības «Gors».
Daudzi vēlējās apskatīt Zemessardzes ekipējumu un ieročus.
Daudzi vēlējās apskatīt Zemessardzes ekipējumu un ieročus.

Pilsētas svētkos rēzekniešiem bija lie­liska iespēja tikties arī ar Jūras spēku flotiles krasta apsardzes patruļkuģa P-09 «Rēzekne» ko­mandu un kuģa krustmāti Inesi Pāvuli. Viņi varēja ne tikai izvaicāt ciemiņus par jūrnieku dzīves neparasto ikdienu, bet arī apskatīt kuģa ekipējumu un pielaikot hid­rotērpus.

Par svētku kulmināciju izvērtās pasā­kuma dalībnieku gājiens pa pilsētas ielām.

Rēzeknes pilsētas domes pašvaldības aģen­tūras «Rēzeknes kultūras un tūrisma centrs» direktora vietniece Maija Brēķe teicami vērtēja bruņoto spēku dalību pilsētas svētkos. «Armijas dalība šādos svētkos parasti visiem ļoti patīk, visas militārās aktivitātes — ekipējuma un teh­ni­kas demonstrējumi, karavīru putra, jūr­nie­ku piedalīšanās, Zemessardzes orķestra koncerts — viss bija ļoti vietā. Šogad sakrita daudzas lietas — arī 9. Rēzeknes kājnieku pulka jubileja un pat­ruļkuģa «Rēzekne» nolaišana ūdenī, tāpēc mūsu pilsētas svētki šogad bija saistīti ar jūras te­matiku.»